Hệ thống xử lý chất thải rắn

Tên công trình

Wastes Treatment System

Công suất

1500 kg/h

Địa điểm

Gò Dầu, Tây Ninh

Năm thực hiện

2012