Hệ thống xử lý khí thải

Tên công trình

Hệ thống xử lý khí thải

Công suất

2,000 m3/h

Địa điểm

Bình Dương

Năm thực hiện

2013